Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej informačních produktů, zboží, služeb a kurzů webu online.hvezdanadeje.cz

Preambule:

Prosím, abyste si tyto všeobecné obchodní podmínky velice pečlivě přečetli, neboť odesláním objednávky výslovně potvrzujete, že vám byly sděleny veškeré zákonem stanovené informace a že jste se s těmito obchodními podmínkami nejen seznámili, ale také že jim plně rozumíte a s jejich zněním plně souhlasíte. V případě, že tomu tak není, tzn. že s jejich zněním nesouhlasíte, neodesílejte prosím vaši objednávku.

Pro vyloučení veškerých pochybností Prodávající úvodem těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně uvádí, že zakoupení jakékoliv služby/produktu od Prodávajícího, které Prodávající uvádí na svých níže uvedených webových stránkách, jakož i jejich následné použití v praxi, je zcela na dobrovolném uvážení Kupujícího a že veškeré získané a zakoupené návody a doporučení jsou pouhou inspirací, nikoliv návodem. Prodávající výslovně uvádí, že není žádným způsobem odpovědný za úspěch či neúspěch Kupujícího při aplikaci získaných informací od Prodávajícího v praxi a Kupující nemá nárok na náhradu jakékoliv škody či újmy! 

 

I. Základní ustanovení

 

1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), jsou uvedeny na níže uvedených webových stránkách Prodávajícího, specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku a platí pro prodej a poskytování veškerých produktů a služeb Prodávajícího, které Prodávající uvádí na svých webových stránkách (dále jen ,,Předmět kupní smlouvy“), jež jsou předmětem smlouvy uzavřené s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, např. skrze rozhraní níže uvedených webových stránek Prodávajícího, kterým je:

Biedermann s.r.o. 
se sídlem Soběkury 28
334 01 Soběkury
IČ: 051 87 885
zapsaná u Krajského soudu v Plzni sp.zn. C 32893
zastoupená paní Lucií Doležalovou, jednatelkou společnosti

kontaktní osoba: Lucie Doležalová
e-mail: info@hvezdanadeje.cz
webové stránky: www.online.hvezdanadeje.cz (dále jen ,,Internetový obchod“)

(dále jen ,,Prodávající“)

2.     Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího, kterým je buďto fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost, tedy jako spotřebitel, nebo osoba uzavírající kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující“), jež s Prodávajícím prostřednictvím komunikace na dálku uzavírá kupní smlouvu.

3.     Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž Kupující zasláním jakékoliv objednávky stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami detailně seznámil a že s jejich ustanoveními výslovně souhlasí. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí Občanským zákoníkem a platnými právními předpisy na ochranu spotřebitele.

4.     Kupující je srozuměn se skutečností, že jakýkoliv Předmět kupní smlouvy je produktem duševního vlastnictví Prodávajícího, a proto je výslovně zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. 

5.     Kupující bere na vědomí, že veškeré služby nabízené Prodávajícím na Internetovém obchodu Prodávajícího v žádném směru nenahrazují lékařské ošetření, ani návštěvu u psychiatra či psychologa. Kupující bere na vědomí, že energetická spirituální práce žádným způsobem nenahrazuje lékařskou ani jinou péči. 

6.     Uzavřením kupní smlouvy Kupující výslovně souhlasí s tím, že jakékoliv informace z Předmětu kupní smlouvy jsou pouze informačního charakteru a jejich použití, jakož i úspěchy a neúspěchy z toho plynoucí jsou výlučně v rukou Kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost, veškeré informace jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru k dané tématice a praktické využití informací je výslovně na Kupujícím. Kupující tedy výslovně souhlasí s tím, že si sám odpovídá za vše, co se v rámci Předmětu kupní smlouvy od Prodávajícího dozví a využije v praxi a z tohoto důvodu není žádným způsobem oprávněn požadovat po Prodávajícím jakoukoliv náhradu škody. 

7.     Uzavřením kupní smlouvy Kupující výslovně potvrzuje, že je psychicky a fyzicky zcela v pořádku a není mu známa žádná překážka, která by mu jakýmkoliv způsobem bránila ve využívání a absolvování Předmětu kupní smlouvy od Prodávajícího. Veškerá odpovědnost zůstává vždy na straně Kupujícího, který sám odpovídá za vše, co se v rámci Předmětu kupní smlouvy dozví a jak s takto získanými informacemi naloží. Kupující výslovně souhlasí s tím, že mu vůči Prodávajícímu nevzniká s ohledem na využívání Předmětu kupní smlouvy žádný právní nárok, neboť je Kupující srozuměn s tím, že každý jednotlivý Předmět kupní smlouvy nabízený na Internetovém obchodu Prodávajícího působí na každého jedince různě a zcela individuálně v závislosti na mnoha individuálních a subjektivních faktorech Kupujícího.

8.     Tyto Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách 

1.     Informace o Předmětu kupní smlouvy, jakož i uvedení cen jednotlivého Předmětu kupní smlouvy, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého Předmětu kupní smlouvy na Internetovém obchodu. 

2.     Ceny Předmětu kupní smlouvy zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

3.     Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném předmětu koupě (produktu, zboží či službě), ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení, informace o nákladech spojených s dodáním předmětu koupě a veškeré další potřebné informace týkající se Předmětu koupě. Při poskytování digitálního obsahu, včetně on-line kurzů, náklady na dodání účtovány nejsou.

4.     Veškerá prezentace Předmětu kupní smlouvy umístěná v katalogu Internetového obchodu je pouze informativního charakteru a Kupující není žádným způsobem povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Předmětu kupní smlouvy, vždy je na zcela dobrovolném uvážení Kupující, zda kupní smlouvu ohledně Předmětu kupní smlouvy uzavře.

5.     Případné slevy z kupní ceny Předmětu kupní smlouvy nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak. 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1.     Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit veškeré zde uvedené údaje a data. Po jejich odeslání považuje Prodávající údaje uvedené v objednávce za správné a Prodávající nemá povinnost jejich pravost jakkoli ověřovat.

2.     Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky. Od tohoto momentu vznikají Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění povinných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. 

3.     Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, SMS, MMS atd.), hradí Kupující sám.

4.     Při zadávání objednávky si Kupující vybere Předmět kupní smlouvy, počet kusů, způsob platby a jeho doručení. 

5.     V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu.

6.     Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku pouze dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail Prodávajícího uvedený v těchto Obchodních podmínkách. 

7.     V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Předmětu kupní smlouvy v Internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Předmět kupní smlouvy za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího. 

8.     Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

9.     Prodávající je povinen poskytnout či dodat Předmět kupní smlouvy, který si Kupující objednal a Kupující se zavazuje Předmět kupní smlouvy převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat Předmět kupní smlouvy je Prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, nebo naplnění kapacity volných míst na seminářích či webinářích, anebo v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny. V případě těchto skutečností bude Kupující vždy informován prostřednictvím e-mailu či SMS.

10.     Vlastnické právo k Předmětu kupní smlouvy přechází na Kupujícího zaplacením kupní ceny, avšak pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Prodávající uvádí, že veškerá autorská práva Prodávajícího k jakýmkoliv podkladům, materiálům, videím, podcastům, e-bookům či jakémukoliv dalšímu obsahu Prodávajícího uzavřením Kupní smlouvy na Kupujícího nepřechází. Kupující bere na vědomí, že veškeré podklady, materiály atd. od Prodávajícího může používat pouze a výhradně v rozsahu pro jeho osobní potřebu, neboť veškeré takto poskytnuté materiály od Prodávajícího jsou chráněny autorským zákonem. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Kupujícímu poskytnuto pouze na základě písemné licenční smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.

11.     Kupující bere na vědomí, že je zakázáno poskytovat jakékoli materiály od Prodávajícího, či jejich kopie, třetím stranám. Kupující se zavazuje podniknout veškeré nezbytné kroky, aby porušení tohoto ustanovení předešel. Při prokázaném porušení autorských práv Prodávajícího vzniká Prodávajícímu právo podniknout veškeré nezbytné právní kroky ke sjednání nápravy a kompenzaci vzniklých škod a Kupující se zavazuje takto vzniklou škodu Prodávajícímu uhradit.

12.  Kupující si je vědom skutečnosti, že pro řádné užívání zakoupených produktů, které jsou Prodávajícím poskytnuty on-line, je třeba splnit požadované technické požadavky, jako jsou například vhodná rychlost a stabilita internetového připojení či aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného či nevhodného softwaru (např. zastaralého internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita a Kupující v tomto případě nemá na vrácení kupní ceny nárok.

IV. Platební podmínky a dodání zboží 

1.     Cenu Předmětu kupní smlouvy a případné náklady spojené s dodáním Předmětu kupní smlouvy dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 

·      bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího;

·      bezhotovostně platební kartou; 

·      bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.;

2.     Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré případné náklady spojené s balením a dodáním Předmětu kupní smlouvy, a to ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Předmětu kupní smlouvy. 

3.     Platba je zásadně jednorázová.

4.     V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

5.     V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

6.     V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. 

7.     Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

8.     U on-line vzdělávacích produktů se dodáním zboží rozumí zaslání přístupových údajů nebo přístupové URL adresy ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři.

9.     Prodávající poskytne Kupujícímu přístupové údaje nebo URL adresu až po zaplacení celé kupní ceny včetně případných poplatků, a to nejpozději do 3 dnů, není-li uvedeno jinak.

10.  Kupující souhlasí s poskytnutím potvrzení o uzavření smlouvy a potvrzení o souhlasu se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v elektronické podobě.

11.  V případě, kdy Kupující zakupuje dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, výslovně žádá o započetí poskytování tohoto digitálního obsahu ihned po uzavření kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od této smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že takovém případě nebude mít ve vztahu k tomuto digitálnímu obsahu právo na odstoupení od smlouvy. Technické a programové vybavení, které je nutné pro užití digitálního obsahu, je uvedeno u konkrétního digitálního obsahu na Internetovém obchodu.                                                                                                                                                                                                                                       

12.  Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu Kupujícího nebo je daňový doklad přiložen přímo dodávanému zboží. 

13.  Je-li Předmětem kupní smlouvy digitální obsah, považuje se Předmět kupní smlouvy za odevzdaný okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s přístupovými údaji či přístupovou URL adresou. 

14.  Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Předmětu kupní smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu kupní smlouvy nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Předmět kupní smlouvy převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

V. Autorská práva 

 

1.     Na veškeré produkty Prodávajícího se vztahuje právní ochrana dle autorského práva, to znamená, že jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu autora je výslovně zakázáno. 

2.     Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu, stejně jako veškeré podklady, skripta, materiály ke kurzům, e-booky, videa jsou určeny pouze pro osobní potřebu Kupujícího. 

3.     Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací nezbytných k přístupu k on-line produktu, skriptům, materiálům, videím, e-bookům či poskytnutým URL adresám. Přičemž Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití e-mailové adresy, uživatelského jména, hesla nebo počítače Kupujícího třetí osobou.

4.     Veškeré produkty, které Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu prodává podléhají právní ochraně dle práva duševního vlastnictví včetně autorského práva. Jakékoli jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu autora je zcela zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Kupujícímu poskytnuto pouze na základě licenční smlouvy. 

5.     Kupující odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

VI. Odstoupení od smlouvy

1.     Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, asi sice do 14 dnů ode dne: 

a.     převzetí předmětu koupě anebo, 

b.     uzavření smlouvy v případě poskytnutí digitálního obsahu nebo poskytnutí služeb anebo;

c.     převzetí předmětu koupě, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Může tak být učiněno pouze jednoznačným prohlášením vůči Prodávajícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží; 

2.     Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a.     Byly předmětem koupě služby, které Prodávající před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy již v plném rozsahu Prodávajícímu poskytl

b.     Je předmětem koupě digitální obsah 

c.     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

d.     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

e.     v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku;

3.     Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující nejpozději poslední den lhůty pro odstoupení odeslat projev vůle/prohlášení o odstoupení od smlouvy, spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. 

4.     Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jako Příloha č. 1.

5.     Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou Prodávajícího: info@hvezdanadeje.cz a současně oznámí reklamaci Prodávajícímu na vlastní náklady na telefonní číslo Prodávajícího +420 775 356 680, Prodávající je povinen bezodkladně Kupujícímu přijetí formuláře potvrdit. 

6.     Kupující, který řádně a včas odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět kupní smlouvy, spolu s veškerým dodaným příslušenstvím, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, v případě, že se jedná o spotřební zboží pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Předmět kupní smlouvy nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

7.     Odstoupí-li Kupující, jakožto spotřebitel od smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu, jakožto spotřebiteli dříve než Kupující, jakožto spotřebitel zboží předá Prodávajícímu nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, který je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu vrácení kupní ceny. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud tím Prodávajícímu nevzniknou další náklady. 

8.     Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

9.     Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Předmět kupní smlouvy předá. 

10.  Předmět kupní smlouvy musí vrátit Kupující Prodávajícímu zcela nepoškozený, neopotřebený a neznečištěný a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na Předmětu kupní smlouvy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. 

11.  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím. 

12.  Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že Kupující porušil smlouvu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se považuje mimo zákonná ustanovení také i) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny o více jak 10 dnů ode dne splatnosti ii) porušení povinností Kupujícího na ochranu autorského práva Prodávajícího.

13.  Jestliže byl společně se Předmětem kupní smlouvy poskytnut nějaký dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je následně povinen spolu s Předmětem kupní smlouvy vrátit i poskytnutý dárek.

14.  Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že u dálkových on-line produktů/dodání digitálního obsahu nelze uplatnit spotřebitelské právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1837 odst. 1 Občanského zákoníku, neboť Kupující obdržel všechny elektronické materiály obratem po přijetí úhrady Prodávajícím, čímž měl veškeré materiály ihned k dispozici a ihned je mohl začít studovat a využívat pro svou osobní potřebu. 

VII. Práva z vadného plnění, reklamace

1.     Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady. 

Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; 
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů; 

Povinnosti z vadného plnění má Prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

Kupující oznámí uplatnění reklamace na e-mailovou adresu Prodávajícího:  info@hvezdanadeje.cz a současně oznámí reklamaci Prodávajícímu na vlastní náklady na telefonní číslo Prodávajícího +420 775 356 680.

2.     Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže Kupující vadné zboží užívat. 

3.     Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

4.     Ustanovení uvedená v předchozím odstavci Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil. 

5.     V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci, společně s doklady o koupi a popisem závady a požadovat:

 • výměnu za nové zboží; 
 • opravu zboží;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; 
 • odstoupení od smlouvy; 

6.      Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 

 • pokud má zboží podstatnou vadu, pro kterou Kupující nemůže zboží žádným způsobem užívat; 
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě; 
 • při větším počtu zcela závažných vad zboží; 

7.     Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

8.     U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

9.     Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

10.  Při uplatnění reklamace je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy, tzn. Kupující má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

11.  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

12.  Pokud Prodávající prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není Prodávající povinen nároku Kupujícího vyhovět. 

13.  Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. 

14.  Kupující je povinen oznámit takto zjištěné vady na telefonní kontakt Prodávajícího, jenž je uveden v těchto Obchodních podmínkách, přičemž Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání, vždy záleží na dohodě stran. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

15.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

16.  Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace. 

17.  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení či nedodržení návodu k použití. Veškeré on-line poskytované produkty, materiály, texty, e-booky, videa a webináře apod. obsahují pouze návody a doporučení, Prodávající rovněž žádným způsobem neodpovídá za úspěch či neúspěch Kupujícího při aplikaci v praxi, s čímž Kupující souhlasí.

18.  V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. 

19.  Volbu způsobu reklamace má Kupující. 

20.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku, případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

VIII. Vyloučení odpovědnosti

1.     Veškeré produkty nabízené Prodávajícím slouží pouze pro informační účely Kupujícího. Veškeré informace/produkty poskytnuté Kupujícímu jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoli odpovědný za úspěch či neúspěch Kupujícího při jejich aplikaci v praxi, dále není Prodávající, jakkoliv odpovědný za pocity, zdravotní stav a stavy, které může Kupující prožívat. Po celou dobu trvání a poskytování jakýchkoliv nabízených služeb je Kupující plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch či neúspěch Kupujícího je odvislý od řady dalších faktorů, které Prodávající nemůže žádným způsobem zjistit ani ovlivnit, jako např. dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu Kupujícího apod. 

2.     S ohledem na duchovní povahu poskytovaných služeb Prodávající Kupujícího upozorňuje, že v průběhu nebo v důsledku aplikace zakoupených služeb může být Kupující vystaven duševnímu, fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a dobrovolném rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoli.

3.     Veškeré poskytnuté informace/služby od Prodávajícího vychází pouze z vlastní osobní zkušenosti, z tohoto důvodu Prodávající uvádí, že tyto zkušenosti jsou zcela subjektivní a poskytnuté informace proto nemusí být zcela přesné či úplné, Prodávající tedy není odpovědný za jakoukoliv akci či rozhodnutí Kupujícího, které Kupující na základě takto získaných informací uskuteční. 

4.     S ohledem na výše uvedené Prodávající prohlašuje, že žádným způsobem neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu Kupujícího, ať už na zdraví osob či újmu na majetku a zboží.

5.     Veškeré služby nabízené Prodávajícím jsou určeny pouze zdravým lidem, kteří netrpí žádnou psychickou, duševní či mentální poruchou. Zakoupením jakékoliv služby nabízené Prodávajícím Kupující výslovně potvrzuje, že je psychicky i fyzicky naprosto v pořádku a že si je vědom skutečnosti, že jakékoliv použití informací, jakož i úspěchy a neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou Kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

IX. Doručování 

1.     Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

2.     Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

X. Osobní údaje 

1.     Všechny informace, které Kupující při spolupráci s Prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Kupující nedá Prodávajícímu písemné svolení, údaje o Kupujícím nebude Prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 

2.     Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách Prodávajícího.

XI. Cookies

1.     Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k zaznamenání, ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky www.online.hvezdanadeje.cz. 

2.     Cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

3.     Používání cookies umožní Správci nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. 

4.     Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. 

5.     Webové stránky však lze procházet v režimu, který sbírání osobních údajů neumožňuje, a to tak, že na svém zařízení používání cookies zakážete.

XII. Mimosoudní řešení sporů 

1.     Vznikne-li mezi Prodávajícím a Kupujícím v důsledku kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb spotřebitelský spor, který se mezi stranami nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu, přičemž k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy. 

2.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

3.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1.     Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

2.     Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. 

3.     Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží výlučně Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. 

4.     Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

6.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

7.     Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 21.04.2022

Za Biedermann s.r.o., Lucie Doležalová, jednatelka

 

Příloha č. 1 VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Lucie Biedermann Doležalová
č.p. 28, 334 01 Soběkury

odesláno e-mailem na e-mailovou adresu info@hvezdanadeje.cz

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne xx.xx.xxxx jsem si na Vašich internetových stránkách www.online.hvezdanadeje.cz, objednal zboží xxxxxxx, číslo objednávky xxxx, v hodnotě xxxxxx Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne xxxxx.

 

Na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši xxxxKč a xxxx Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo xxxxx nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Přílohy:
Doklad o koupi

V xxxxx dne xxxxx

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)