Zásady ochrany osobních údajů

pro prodej informačních produktů, zboží, služeb a kurzů webu online.hvezdanadeje.cz

Seznamte se prosím nejen s ochranou osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ale také s právy a zásadami, vyplývajícími z nařízení oochraně osobních údajů, neboť tím, že jste navštívili webové stránky www.online.hvezdanadeje.cz, či jste se stali našimi zákazníky, jste nám svěřili své osobní údaje a je naší povinností tyto chránit a zabezpečit.

Odesláním objednávkového formuláře nebo vyplněním formuláře pro odběr e-mailových novinek nebo-li newsletterů či vyplněním formuláře pro odběr obsahu zdarma v souladu s čl.
6 odst. 1 písm. a) GDPR výslovně souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých Správci.

I. Základní ustanovení
Správce osobních údajů:

1. správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR"), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, společnost
Biedermann s.r.o., se sídlem č.p. 28, Soběkury 334 01, IČ: 051 87 885, vedená u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 32893, zastoupení paní Lucií Biedermann
Doležalovou (dále jen: „Správce“). Správce provozuje webové stránky www.online.hvezdanadeje.cz a určuje, jak budou Vaše osobní údaje zpracovány, za jakým
účelem a po jak dlouhou dobu.

Zpracovatel osobních údajů:

2. Zpracovatelem osobních údajů je společnost Biedermann s.r.o., se sídlem č.p. 28,
Soběkury 334 01, IČ: 051 87 885, vedená u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 32893, zastoupení paní Lucií Biedermann Doležalovou, jednatelkou společnosti a zpracovává
takové osobní údaje, které mu sami poskytnete.

3. V případě, že Správce má zaměstnance je osobní údaje oprávněn také zpracovávat také kterýkoliv zaměstnanec Správce.

4. Podobu zpracování Vašich osobních údajů můžete Správce kdykoliv kontaktovat na níže uvedených kontaktech:
kontaktní osoba: Lucie Biedermann Doležalová
kontaktní e-mail: reklamace@hvezdanadeje.cz
telefonní kontakt: +420 775 356 680
webová stránka: www.online.hvezdanadeje.cz

5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou
lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

6. Správce prohlašuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu přímo poskytli nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky, tzn. zpracovává pouze takové
osobní údaje, které mu sami poskytnete.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně:

o jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
o bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
o e-mailová adresa,
o telefonní číslo,
o doručovací/kontaktní adresa

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasíláníobchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve
  spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby;
 • plnění právních povinností vůči státu;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit;

IV. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
  vztahu mezi Vámi a Správcem, přičemž při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,
  které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
  poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez
  poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit;
  Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
  GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

V. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15
  let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
  nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu;
  Po uplynutí doby pro uchovávání osobních údajů je Správce povinen osobní údaje vymazat.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
 • podílející se na zajištění provozu služeb a provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
 • zajišťující marketingové služby;

2. Data jsou zpracovávány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VII. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • vznést námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl Správci, ve
  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR);
 • souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;

2. Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu reklamace@hvezdanadeje.cz.

3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Pokud však máte pocit, že s Vašimi údaji Správce nezachází v souladu se zákonem, kontaktujte prosím nejprve Správce, aby případné pochybení mohl napravit a přijmout další potřebná opatření.

4. Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je Správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5. V souladu s článkem 13 GDPR plní Správce informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a pochopitelně Vás bude plně podporovat v
uplatnění plnění dle Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení
záloh, bezpečná přístupová hesla, šifrování připojení, pravidelná údržba a servis elektroniky.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Cookies
1. Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k zaznamenání, ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích,
telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky www.online.hvezdanadeje.cz.
2. Cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.
3. Používání cookies umožní Správci nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům.
4. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
5. Webové stránky však lze procházet v režimu, který sbírání osobních údajů neumožňuje, a to tak, že na svém zařízení používání cookies zakážete.

X. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi
těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.04.2022.
za Biedermann s.r.o.
Lucie Biedermann Doležalová, jednatelka